Club Night Fireworks Special, 6 Nov 2010 - hogsbackchapteruk