EOS Party - Part 2, 24 Nov 2012 - hogsbackchapteruk