EOS Party - Part 1, 24 Nov 2012 - hogsbackchapteruk