Woody's Rykas Breakfast, 4 Nov 2012 - hogsbackchapteruk