Club Night November, 6 Nov 2014 - hogsbackchapteruk