EOS Party - part 1, 28 Nov 2015 - hogsbackchapteruk