EOS Party - part 2, 28 Nov 2015 - hogsbackchapteruk