Election Club Night, 3 Nov 2016 - hogsbackchapteruk