Remembrance Ride - Shamley Green, 13 Nov 2016 - hogsbackchapteruk